Le Val de la Bonne Vie
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
“Le Val de la Bonne Vie”

Terminologie
Le Val de la Bonne Vie staat voor S.A.R.L. Le Val de la Bonne Vie, chambre d’hôtes, gîtes, groepsaccomodatie, kleine camping en andere activiteiten. 2 Chemin des Pins, 88410 Droiteval, Claudon Frankrijk, hierna te noemen Le Val de la Bonne Vie.
Gast: een persoon die bij “Le Val de la Bonne Vie” heeft gereserveerd en verblijft en als zodanig is aangemeld.
Hoofdgast: de persoon die bij le Val de la Bonne Vie heeft gereserveerd. De hoofdgast dient ouder dan 18 jaar te zijn en is verantwoordelijk voor diens medegasten.
Beheerder: de personen die als eigenaar van “Le Val de la Bonne Vie”, of namens de eigenaar van “Le Val de la Bonne Vie”, het bedrijf beheert.
Derden: iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.
Reservering: een bevestiging van de reserveringsaanvraag door “Le Val de la Bonne Vie”.

Annulering: Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn of een niet verschijnen ten tijde van de reservering.

1.      Le Val de la Bonne Vie
1.1    “Le Val de la Bonne Vie” is beschreven op de website www.levaldelabonnevie.fr/ www.devalleivanhetgoedeleven.nl.   Deze website is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie in “Le Val de la Bonne Vie” ten tijde van het bezoek door de gast(en). Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.
1.2    Het minimum verblijf in “Le Val de la Bonne Vie” is twee nachten, met uitzondering van de kleine camping, daar is ook 1 overnachting mogelijk.
1.3    “Le Val de la Bonne Vie” is 24 uur per dag toegankelijk. Het gastengedeelte heeft een eigen voordeur, die tussen 23.00 en 7.00 uur is afgesloten Bij terugkomst na 23.00 uur dient de achteringang gebruikt te worden(sleutel is beschikbaar). De gastenkamers hebben een eigen afsluitbare deur.
1.4    Rusttijden zijn van 23.00 uur – 07.00 uur.
1.5    Roken is niet toegestaan in de kamers of in de gezamelijke ruimtes of waar dan ook binnenshuis. Roken buiten is wel toegestaan.
1.6    Huisdieren van gasten zijn niet toegestaan in “Le Val de la Bonne Vie”, tenzij anders overeengekomen tussen de gast en beheerder.
1.7    De kamers zijn geschikt voor twee personen, tenzij anders aangegeven bij de reservering.
1.8    Inchecken van 15.00-21.00 uur, uitchecken uiterlijk 11.00 uur. Latere in- of uitcheck in onderling overleg is soms mogelijk.
1.9    “Le Val de la Bonne Vie” is minder geschikt voor kinderen.
1.10  De gasten kunnen hun auto parkeren op het terrein van “Le Val de la Bonne Vie”, op de aangegeven plek. Parkeren geschiedt op eigen risico.
1.11  Gasten dienen de instructies van de beheerders op te volgen
1.12  De beheerders kunnen gasten, bij overtreding van de algemene voorwaarden en/of het huishoudelijk reglement of bij ongepast gedrag de toegang tot “Le Val de la Bonne Vie”  na een waarschuwing ontzeggen. Er zullen in dit geval geen verblijfskosten worden terugbetaald.
1.13  Gasten van “Le Val de la Bonne Vie” dienen zich te houden aan het huishoudelijk reglement dat te vinden is op de website en dat tevens in “Le Val de la Bonne Vie” ter inzage ligt.
1.14  “Le Val de la Bonne Vie” staat ingeschreven bij de Franse kamer van koophandel(Tribunal de Commerce Epinal) onder nummer 922 464 805.

2.0    Tarieven
2.1    De tarieven voor overnachting van gastenkamers en appartementen zijn inclusief bedlinnen en handdoeken. Ook de BTW is inclusief. Voor de gastenkamers zijn de tarieven inclusief ontbijt, dit geldt niet voor de appartementen. Voor elektriciteit kan in de maanden oktober t/m april een toeslag gevraagd worden, dit wordt bij de reservering aangegeven. Voor groepsverblijven kunnen individuele afspraken worden gemaakt in overleg.
2.2    De tarieven zijn exclusief toeristenbelasting en annulerings- en/of reisverzekering en/of andere kosten.
2.3.   Tarieven van “Le Val de la Bonne Vie” zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
2.4    Alle vermeldingen op de website van “Le Val de la Bonne Vie” worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. “Le Val de la Bonne Vie” is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden. Wel ontvangen we graag feedback, zodat we in de toekomst misverstanden kunnen voorkomen.

3.0    Reservering en Betaling
3.1    Reservering is online mogelijk via onze website.
3.2    De reservering is pas definitief na bevestiging van uw reserveringsaanvraag door “Le Val de la Bonne Vie”.
3.3    Het totaalbedrag van een reservering dient te worden betaald uiterlijk vier weken voor de aankomstdatum, middels een factuur die door Le Val de la Bonne Vie aan de hoofdgast wordt verstrekt. Indien de reservering binnen vier weken voor aankomst wordt gedaan, dient de factuur binnen 5 dagen te worden betaald.

3.4     Voor gasten die zonder reservering bij Le Val de la Bonne Vie verblijven geldt dat het totaalbedrag ter plaatse kan worden voldaan door middel van contant geld, per pin of per directe overboeking.

3.4     Eventuele extra kosten zoals kosten voor het eten of fietshuur kunnen tijdens of aan het einde van het verblijf worden voldaan door middel van contant geld of per pin.

4.0    Annulering
Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor het geplande verblijf bij ons wordt geannuleerd of afgebroken.

  • Binnen 24 uur na de boeking/reservering kan er kosteloos worden  geannuleerd. Na deze periode is de reservering definitief.
  • Bij annulering tussen 2 en 4 weken voor uw geplande aankomstdatum brengen wij 25% van het totaalbedrag in rekening.
  • Bij annulering tussen 1 en 2 weken voor uw geplande aankomstdatum brengen wij 50% van het totaalbedrag in rekening.
  • Bij annulering tussen 1 week en 1 dag voor uw geplande aankomstdatum brengen wij  75% van het totaalbedrag in rekening.
  • Bij annulering binnen 24 uur voor uw verblijf brengen wij het volledige bedrag van het geplande verblijf in rekening.
  • Na aankomst annuleren of gedurende het verblijf vroegtijdig vertrek zal de gehele verblijfsperiode (bevestigde totale reissom) in rekening worden gebracht.
  • Annuleringen kunnen alleen per email via reservering@levaldelabonnevie.fr

worden doorgegeven.

  • Door onvoorziene omstandigheden houdt “Le Val de la Bonne Vie” zich het recht voor een reservering te annuleren. We zullen in overleg kijken wat mogelijk is, wat betreft verplaatsen van de reservering indien gewenst. Reeds betaalde bedragen worden natuurlijk zonder kosten gerestitueerd aan de hoofdgast.

5.0     Schade
5.1    De gast dient zich naar behoren te gedragen en de accommodatie van “Le Val de la Bonne Vie” te gebruiken overeenkomstig de door de eigenaar/beheerder gegeven redelijke gebruiksinstructies.
5.2    De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door henzelf en diens medegasten aan de accommodatie van “Le Val de la Bonne Vie” of de daarin aanwezige zaken toegebrachte schade.
5.3    Een schadegeval (beschadiging, verlies, vermissing en/of diefstal) dient door de gast direct aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld. Reparatie- en of vervangingskosten dienen door de gast aan de eigenaar/beheerder op diens verzoek te worden vergoed.
5.4    Bij verlies of anderszins niet retourneren van sleutels van “Le Val de la Bonne Vie” worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de hoofdgast in rekening gebracht. De hoofdgast verplicht zich binnen 14 dagen na het versturen van de onderbouwde factuur deze te voldoen.
5..5   Bij het niet inleveren van de sleutels bij het uitchecken is de hoofdgast verplicht de sleutels binnen 2 werkdagen aangetekend aan de eigenaar van “Le Val de la Bonne Vie” te versturen.

6.0    Klachten
6.1    De gast is steeds gerechtigd zijn grieven middels een klacht aan Le Val de la Bonne Vie voor te leggen. Le Val de la Bonne Vie dient een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen, aldus dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld.

7.0    Overmacht
7.1    In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Le Val de la Bonne Vie gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van le Val de la Bonne Vie kan worden gevergd.

8.0    Aansprakelijkheid
8.1    Le Val de la Bonne Vie kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge van het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart le Val de la Bonne Vie tegen aanspraken dienaangaande. Le Val de la Bonne Vie is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van le Val de la Bonne Vie.
8.2     Le Val de la Bonne Vie kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van le Val de la Bonne Vie.
8.3    Onverminderd het in 8.1 en 8.2 bepaalde is de aansprakelijkheid van le Val de la Bonne Vie, indien en voor zover le Val de la Bonne Vie uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van le Val de la Bonne Vie is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van le Val de la Bonne Vie in het voorkomende geval zal uitkeren.
8.4    Le Val de la Bonne Vie aanvaart geen aansprakelijkheid voor letsel aan personen en/of schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers.

9    Slotbepaling
9.1 Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet‐Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden opgesteld in het Nederlands.
9.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.
9.3 Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.
9.4 Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.